The Secret - Bí Mật

 

Đã phát hành trên 20,000 bản

The Power - Sức Mạnh

Đã phát hành 3,000 bản

The Magic - Phép Màu

 

Đã phát hành 10,000 bản

The Hero - Anh Hùng

Sắp Phát Hành